Školský poriadok

Materskej školy na Ružovej ulici 1197/9 v Smižanoch

2019 / 2020
Vypracovala: Mgr. Mária Čujová
Dátum vypracovania: 21.8. 2019
Dátum prerokovania v rade školy: 9.9. 2019
Dátum prerokovania v pedagogickej rade: 22.8. 2019
Dátum vydania školského poriadku: 11.9. 2019

OBSAH

OBSAH
Článok I : Všeobecné ustanovenia
Článok II: Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole,
pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy
a) Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu
b) Prevádzka a vnútorný režim MŠ

 1. Prevádzka MŠ
 2. Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 3. Dochádzka detí do MŠ
 4. Úhrada príspevkov
 5. Vnútorná organizácia MŠ
 6. Doplnkové aktivity MŠ
 7. Pedagogická prax v MŠ
  c) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a
  ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
  d) Podmienky nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje
  Článok III: Záverečné ustanovenia
 1. Prevádzka MŠ
 2. Prijímanie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
 3. Dochádzka detí do MŠ
 4. Úhrada príspevkov
 5. Vnútorná organizácia MŠ
 6. Doplnkové aktivity MŠ
 7. Pedagogická prax v MŠ
  c) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a
  ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
  d) Podmienky nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje
  Článok III: Záverečné ustanovenia

Článok I – Všeobecné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy na Ružovej ulici 1197/9, 05311 v Smižanoch Mgr. Mária Čujová, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“).

Článok II – Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

 • a) Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu
 • Dieťaťa má právo na

Dieťaťa má právo na

 • rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 • bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
Skolsky-poriadok