Oznam o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Smižany na školský rok 2024/2025